سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مهدیار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
نظام الدین فقیه – استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه شیراز.

چکیده:

مشتری، رقابت، تغییر و فناوری از جمله چااش هایی هستند که سازمان های کسب و کار امروزی با آن مواجه می باشند . سازمان ها جهت پاسخگویی به نیازمندی های ذینفعان و ارزش آفرینی برای آنان، نیازمند بازاندیشی فرایندهای کسب و کار در سراسر زنجیره تامین می باشند . شش سیگما رویکردی فرایند محور و مبتنی بر روش ها و داده های آماری ست که منجر به بهبود در معیارهای مهم عملکردی از قبیل کیفیت، هزینه و زمان می گردد . شش سیگما تنها به بهبود فرایندهای داخلی سازمان پرداخته و مقوله فرایندهای بین سازمانی را در بر نم ی گیرد. در این مقاله با تحلیل نقاط ضعف شش سیگما در بهبود فرایندهای زنجیره تامین، به ارایه رویکردی گام به گام جهت پیاده سازی شش سیگما در زنجیره تامین می پردازیم