سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید صنایع پسند – گروه مهندسی برق و کامپیوتر-قطب الکترومغناطیس کاربردی دانشکده فنی-دا
عباس افشار –

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد رلههای دیستانس دیجیتال وبیان اینکه این رلهها از یک پنجره اطلاعاتی ثابت جهت محاسبات فازوری وتخمین امپدانس استفاده مینمایند، روشهای تطبیقی جهت بهبودسرعت عملکرد رلهها مخصوصا در مورد خطاهای نزدیک رله مورد ارزیابی قرار میگیرند. همچنین دوالگوریتم تطبیقی مناسب جهت بالا بردن سرعت عملکرد رله دیستانس دیجیتال در برابر خطاهای نزدیک رله ارائه میگردد. در روش اول از پنجره اطلاعات تطبیقی حداقل مربعات ودرروش دوم ازیک فیلتر ساده دیجیتال وتکنیک متوسطگیری استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیهسازیهای انجامشده توسط نرمافزارEMTDC بر روی یک سیستم قدرت شامل یک خط انتقال در مقاله ارائه شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که روشهای تطبیقی ذکر شده قادرند سرعت عملکرد رله دیستانس را افزایش دهند