سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شورا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی شریف
رسول حجی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شرکتهای بازرسی حلقه اتصال خودروساز و سازنده درزنجیره تأمین خودرو هستند که وظایف آنها با مرور زمان از بازرسی مطابق با مشخصات مورد نظر کارفرما به فعالیتهای مهندسی مثل تهیه مشخصات فنی و کمک به ارتقاء سازندگان گسترش یافته است. سیستمهای ارزیابی این شرکتها در جهان عمومًا برمبنای استاندارد ISO/IEC17020 بنا شده در صورتی کهشرکتهای خودروساز ایرانی هر یک سیستم مخصوص به خود را برای ارزیابی شرکتهای بازرسی دارند . در این مقاله اشکالات این سیستمها با استفاده از نظر خبرگان و روش گروههای اسمی استخراج شده است . در آخر پیشنهاد شده است تا فعالیت شرکتهای بازرسی جهت حفظ استقلال آنها زیر نظر سازم انی مستقل از خودروسازها صورت گیرد و ارزیابی این شرکتها نیز با استفاده از سیستم مناسب توسط همان سازمان انجام پذیرد.