سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن شانظری – شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

چکیده:

نظر به اهمیت نقش اطلاعات و آمار (داده ها ) در برنامه ریزی و جایگاه ویژه آن در پیش بینی ها و همچنین تأثیر مهم داده های درست و صحیح جهت تصمیم گیری در شرکتهای توزیع ، بدون شک مدیران شرکتهای توزیع می بایست برای تنظیم برنامه های آتی خود به اعداد ارقام حاصله از عملکرد ان شرکت متوسل شده و مطمئناً با وجود داده های صحیح که از عملکرد آن شرکت حاصل گردیده ، میتوانند برنامه ریزی درستی را طرح ریزی نمایند و در صورت نادرست بودن دادها ، تمامی پیش بینی ها با مشکل مواجه خواهد شد .در این مقاله سعی شده به بر رسی روش جمع آوری آمار و اطلاعات در هنگام تاسیس شرکت تو زیع برق شهرستان اصفهان (روش سنتی)و همچنین به ارز یابی میزان صحت دادها پرداخته و سپس روشی را که جدیداً در شر کت توزیع برق شهرستان اصفهان تجربه شده را طرح و به بررسی صحت دادها پرداخته و در پایان با استفاده از ابزاهای آماری بهترین روش معرفی خواهد شد .