سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
ساسان سوادکوهی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد آبرین – دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل گرایش طراحی

چکیده:
در طول تاریخ زندگی بشر کمتر منطقه ای است که از جنگ و غارت دشمنان کاملا در امان بوده باشد . این تهدیدات امروزهنیز برای هر ملتی ، حتی بیشتر از گذشته نمود دارد که همین امر به کارگیری ملاحظات پدافند غیرعامل جهت آمردگیدائمی را اجتناب ناپذیر می نماید. در این میان مراکز حساس و به خصوص مجموعه های اداری با کارکرد مهم وجود دارند کهبدون در نظر گرفتن این ملاحظات شکل گرفته و در حال بهره برداری هستند که می توانند هدف های سهل الوصولی برایانجام حملات هوایی و زمینی و تروریستی از سوی دشمن تلقی شوند. لذا ارائه طرح های بهسازی با نگاه پدافند غیر عامل برایمجموعه های ذکر شده امری حیاتی به نظر می رسد.در این مقاصه سعی شده با استفاده از روش تحقیق میدانی ، مقایسه ای وکتابخانه ای راه کارهایی برای بهبود شاخص های پدافند غیر عامل در مجموعه های احداث شده ارائه گردد. همچنین با ارائهنمونه موردی این راهکارها در قالب یک مجموعه اداری موجود ، با نمود بیشتری بیان خواهد گردید.