سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
آزاد یزدانی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

سیستم قاب مقاوم خمشی(MRF)به علت آزادی عملدر طراحی داخلیوجایگزینی مطلوب بازشوها، علیرغم ضعف در برابر اثراتP-Δو مشکلات ناشی از تامین گیرداری ، یکی از سیستمهای رایج ساختمانها است. درسیستم فوق به دلیل اتصالات گیردار همواره مسائلی همچون ضعف جوش،وقوع کمانشهای موضعی وعدم استفاده از سختکنندههامطرح شده است.زلزله نرثریچ درامریکا این نواقص را به نمایش گذاشته است.مشکل دیگر این سیستمها جابجایی جانبی نسبتا زیادآنها تحت اثر بار آییننامهای به دلیل برخورداری از نرمی نسبی زیاد میباشد برای محدود کردن جابجایی جانبی بایستی سازه طراحی شده را تقویت کرد که مفهوم آن بطور غیرمستقیم کاهش ضریب رفتار(R) است. در این مقاله این نوع سازهها با دورگیری بتنی تقویت شده و بهصورت سهبعدی با درنظرگرفتن ترک خوردگی در بتن ورفتار غیرخطی فولادو بتن به وسیله نرمافزار ANSYSمدلسازی و با تحلیلدینامیکی غیرخطی و دورگیری مقاطع فولادی با بتن وتشکیل مقطعمرکب،تقویت سازههای فولادی درکمانشموضعیوبهبود شکلپذیری و سختتر کردن سیستم ودرنتیجه محدود کردن جابجاییجانبی وانتقالمفاصلپلاستیک ازستون بهتیر(گامیدرجهت شکلپذیری ویژه)بررسی شده است.