سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد کشاورز – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی مخابرات
حسن قاسمیان –

چکیده:

در سالهای اخیر به منظور بهبود صحت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی الگوریتمهای استخراج ویژگی مانند تحلیل مولفه های اصلی، نگاشت جستجوگر، استخراج ویژگی با مرز تصمیم گیری و تبدیل موجک مورد استفاده قرار گرفتند. این الگوریتمها فقط از اطلاعات طیفی تصاویر ابرطیفی استفاده می کنند و به دلیل حجم زیاد داده ها و محدود بودن تعداد نمونه های آموزشی کارایی مطلوبی ندارند. در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم طبقه بندی دو مرحله ای صحت و اعتبار کلی طبقه بندی بهبود داده شده است. در مرحله اول با استفاده از طبقه بندی کننده های کلاسیک یک طبقه بندی اولیه انجام می شود. در مرحله دوم با فرض همبستگی کلاس هر پیکسل با همسایه هایش و استفاده از توزیع Gibbs،نقشه حاصل از طبقه بندی مرحله اول بهبود می یابد. نتایج حاصل از طبقه بندی داده های واقعی سنجنده AVIRIS نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی برای طبق هبندی داده های ابرطیفی کارآمد بوده و مشکل محدود بودن تعداد نمونه های آموزشی را تا حد قابل توجهی جبران می نماید.