سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مصطفی گلی – دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد
نگار امیری – مربی مهندسی نرم افزار

چکیده:
دراین مقاله الگوریتم جدیدی برای درج علامت نهان نگاری درتصاویر دیجیتال درحوزه تجزیه مقادیر منفرد ارایه میشود این الگوریتم علاوه براینکه تمامی مزایای طرح نهان نگاری مبتنی برتجزیه مقادیر منفرد را داراست قادر است که مشکل تشخیص مثبت کاذب را حل کند دراین روش بجای استفاده ازاعدادتصادفی درعلامت نهان نگاری یک پیام معنی داربکاررفته است بنابراین وضوح پیام استخراج شده درمرحله استخراج ازنهان نگاری عملکرد الگوریتم راتضمین می کند مقاومت تصویر نهان نگاری شده بااستفاده ازضریب همبستگی و حداکثر نرخ سیگنال به نویز مورد مطالعه قرارگرفته است و بررسی های تحلیلی نشان میدهد که تصویر نهان نگاری شده با این روش درمقایسه با روشهای دیگر مقاوم و ایمن است