سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دوسرانیان مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده برق و کامپیوتر و دانشگاه فردو
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر
حسین خوشبین – دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر
ایمان احدی اخلاق – دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله برای افزایش ظرفیت مخابرات سلولی CDMA، الگوریتم قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در محیط شهری پیشنهاد می گردد که در عین سادگی کارآیی خوبی نیز دارد. در روش پیشنهادی قطاع های ایستگاه پایه مستقر در منطقه شهری، به طور گسسته چنان چرخانده می شود که با توجه به توزیع یکنواخت کاربران در زمان های مختلف شبانه روز، ظرفیت سیستم افزایش یابد. معیار زاویه بهینه چرخش قطاع ها کمینه کردن پراش تفاضل بین میانگین SINR کاربران در قطاع های مختلف می باشد. شبیه سازی ها نشان می دهد روش پینهادی افزایش ظرفیت قابل توجهی را نسبت به روش قطاع بندی ثابت در محیط های شهری فراهم می سازد.