سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوید شیرازی – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
محمدراضا مواشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
آذرخش وزیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

آجر پرمصرف ترین مصالح بنایی در ایران اس ت. آجر معمولی چگالی زیادی دارد و باعث مقاومت حرارتی کم جدارهای آجری ساختمان می شو د. سعی بر این است که با کاهش چگالی و افزایش تخلخل آجر ،خصوصیات عایقکاری حرارتی آن نیز بهبود یاب د. از موادی که به عنوان افزودنی تخلخ ل زا به مواد اولیه آجر اضافه می شود خاک اره ،فوم پلی استایرن،سنگ آهک است.در این مقاله بخشی از یافته های طرح تحقیقاتی تولید آجر سبک با استفاده از مواد افزودنی تخلخل زا ارائه میگردد. انتخاب نوع مواد افزودنی و دانه بندی آن ،تعیین نسبت مواداولیه ،چگونگی اختلا ط،شرایط بهینه تولید و دمای پخت است که در این طرح مورد بررسی قرار گرف ت. مسئله مهم این است که میزان مواد افزودنی باید در حدی باشدکه باعث افت مقاومت آجر به مقداری کمتر از حداقل مجاز استاندارد نشود.آجرهای سبک ساخته شده با ۱۰ درصد وزنی خاک اره دارای ضریب هدای ت حرارتی ۲۷ /. وات بر متر بر درجه سانتیگراد است که در مقایسه با آجرهای معمولی با ضریب هدایت حرارتی حدود ۱ تقریباً ۶۲ درصد کاهش یافته ۰ وات بر متر بر / ۱ درصد وزنی فوم پلی استایرن ۲۴ / است. ضریب هدایت حرارتی آجرهای سبک ساخته شده با ۵درجه سانتیگراد بدست آمد که در مقایسه با آجرهای معمولی به میزان یک سوم کاهش یافته است.