سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید رحیمی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد و دانشجوی دکتری زراعت
حمید مدنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
علی کاشانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
احمد زارع فیض آبادی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

آفتابگردان با بیش ترین سطح زیر کشت و سازگاری با شرایط اقلیمی متفاوت مهم ترین گیاه روغنی کشور است که تحقیق در خصوص روش های افزایش تولید آن می تواند در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن مؤثر باشد . این آزمایش به منظور ارزیابی عکس العمل آفتابگردان به تنش خشکی در شرایط مصرف کودهای ریزمغذی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گلمکان ( خراسان رضوی ) در سال ۱۳۸۴ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح ( شاهد، تنش ملایم، تنش شدید ) و کود ریزمغذی با شش سطح ( شاهد، آهن، آهن + روی، آهن + روی + مس، آهن + روی + مس + منگنز، آهن + روی + مس + منگنز + بور ) به عنوان فاکتور فرعی انتخاب گردیدند . مقادیر کودهای پایه ( ازت، فسفر، پتاسیم ) و ریزمغذی مصرفی نیز بر اساس آزمایش خاک تعیین شد . نتایج آزمایش نشان داد که تنش خشکی شدید اثر معنی داری بر تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه آفتابگردان داشته است در حالی که وزن هزار دانه و درصد روغن دانه تحت تأثیر دور آبیاری قرار نگرفتند . هم چنین مشاهده شد که مصرف کودهای ریزمغذی در آفتابگردان تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و درصد روغن دانه داشت . در این آزمایش به خوبی نشان داده شد که تحت شرایط تنش شدید خشکی عناصر ریزمغذی نقش مؤثری در بهبود اجزای عملکرد و مقاومت آفتابگردان به تنش خشکی دارند