سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی فائزی – دانشگاه مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک
جلیل راشد محصل – دانشگاه تهران- دانشکده فنی

چکیده:

روشی جهت طراحی و بهینه سازی عملکرد آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی ارائه شده است . برای این منظور عملکرد یک آنتن شیپوری شیاردار در باند X که قب ً لا برای تغذیه یک آنتن بازتابنده منحرف از مرکز طراحی شده، بهبود یافته است . پارامترهای مختلفی جهت کم کردن تلف برگشتی و قطبی شدگی متقاطع توسط الگوریتم وراثتی
بهینه شده اند . در نهایت سه طرح بهینه برای آنتن مورد نظر ارائه شده است . پارامترهای هندسی و عملکرد این سه آنتن در جدولی با آنتن طراحی شده به روش متداول مقایسه شده اند.