سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم رضائی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی شیمی
سیروس شفیعی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، استادیار دانشکدة مهندسی شیمی

چکیده:

اصلاح شبکة مبدلهای حرارتی (Retrofit) توسط روشهای بهینه سازی منجر به مسائلی از نوع MINLP می شود که حل آنها به دلیل حضور همزمان متغیرهای پیوسته و ناپیوسته امری دشوار است و منجر به ظهور مشکلاتی در همگرایی می شود . از اینرو در این مقاله روشی ارائه شده است که در آن پارامترهای ساختاری توسط الگوریتم ژنتیک (GA) و پارامترهای پیوسته و استفادة از مبدلهای فعلی بترتیب توسط برنام هریزی غیرخطی (NLP) و برنامه ریزی خطی ناپیوسته (ILP) بهینه میگردند . در این روش هر شبکه به عنوان توالی ژنها در نظر گرفته شده است که هر ژن حاوی تعدادی گره می باشد که هر گره نشان دهندة آدرس یک مبدل است . برای حل NLP به جای بهینه سازی همزمان متغیرها، از یک جستجو برای حداقل اختلاف دمای نزدیکی در مبدلها و نسبت تقسیم جریانها و یک تابع هدف اصلاح شده برای حداکثر بازیابی انرژی استفاده شده است . نتایج حاصل نشان میدهد که روش مذکور قادر به ایجاد جوابهای جدیدی در اصلاح شبکة مبدلهای حرارتی است و به دلیل الگوریتم ویژة آن قابل تعمیم به موارد صنعتی و شبکه های بزرگ می باشد.