سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن مدیرشانه چی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی
حبیب رجبی مشهدی – دانشگاه تهران – دانشکده فنی
مصطفی عیدیانی – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی
علی دیهیمی – دانشگاه تهران – دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله تاثیر SMES بر پایداری گذرای ژنراتور سنکرون و بهبود نوسانات LFC در سیستم قدرت دو منطقه ای، به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است . همچنین SMES به اختصار معرفی شده و تاثیر آن بر کنترل بار – فرکانس بررسی شده است . در این قسمت ضمن محاسبه مقدار بهینه بهره انتگراتور درحلقه ALFC ، نشان داده شده است که SMES نه تنها بطور موثری میرایی نوسانات سیستم را بهبود بخشیده ، بلکه به طور کلی، کاربرد آن کاهش حساسیت نسبت به تغییر پارامترها را نیز به دنبال داشته است . در قسمت آخر، تحلیل پایداری گذرای یک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت بررسی شده است .