سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرآت اقبالیان – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی سیستم سازهای جدیدی هستند که در ۳ دههی اخیر بدلیل خصوصیات مناسب لرزهای در ساختمانهای بلند و در مناطق با خطر لرزه خیزی زیاد مورد استفاده گرفتهاند. این دیوارها به دو صورت تقویت شده و بدون تقویت اجرا میشوند. نوع تقویت نشدهی آن بدلیل استفاده کامل از ظرفیت ورق، جزئیات اجرائی ساده و هزینهی کم، گزینهی مناسبتری برای استفاده در سازههای بلند میباشد. برای طراحی این سیستم ۳ روش طراحی وجود دارد که در هر ۳ روش، طراحی بر اساس برش انجام میشود و اثر خمش ناچیز فرض میشود. در ساختمانهای بلند بدلیل ارتفاع زیاد علاوه بر نیروهای برشی، نیروهای خمشی قابل توجهی در دیوارهای برشی بوجود میآید. در این مطالعه به کمک روش عناصر محدود و تحلیلهای غیرخطی هندسی و مصالح، رفتار خرابی دیوارهای برشی فولادی تقویت نشده در سازههای بلند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تحلیلها، نشان دهندهی ناکارآمدی روشهای موجود طراحی دیوارهای برشی فولادی در سازههای بلند میباشد. با توجه به این مطلب پیشنهاداتی از قبیل اصلاح روش طراحی جهت کاربرد در سازههای بلند ارائه شده است. تحلیلهای غیرخطی هندسی و مصالح انجام شده، موثر بودن این راهکارها را تائید میکنند.