سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محسن حسینی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
مجتبی آقامیرسلیم – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
مهران میرزایی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، ساختار جدید مولد دیسکی آهنربـای دائـم شـار محوری، ارائه شـده توسـط مـؤلفین، بـه منظـور دسـتیابی بـه عملکرد بهتر اصلاح می شـود . ایـن مولـد جدیـد، دو روتـور دیسکی در بیرون و یک استاتور بـدون هسـته در وسـط دارد . آهنرباها در درون دیسک های روتور قر ار گرفتـه انـد و جهـت آنها دایروی و یکسو می باشد . برای دسـتیابی بـه مشخصـات عملکردی بهتر، در شکل مسطح آهن دیسک روتور که مـابین یک آهنربا و یک شیار قرار دارد، دندانـه ای بـه صـورت شـبه سینوسی ایجاد می شود . نشان داده خواهد شد کـه ایـن تغییـر باعث افزایش تـوان خروجـی مولـد، کـ اهش تلفـات جریـان گردابی و افزایش بازدهی ماشین می گردد .