سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد عظیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران گروه مهندسی برق وکامپیوتر کشور : ایران
سعید افشارنیا – دانشکده فنی – دانشگاه تهران گروه مهندسی برق وکامپیوتر کشور : ایران
جواد زهروندحاجی آبادی – دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان کشور : ایران

چکیده:

SSSCبه عنوان جبران کننده سنکرون استاتیک سـری وSVC به عنوان جبران کننده موازی توان راکتیو نقش عمـده ای را در پایداری سیستم از خود ایفا می کنند . در ایـن مقالـه عـلاوه بـر مطالعه روشهای قبلی [۱] ، که بـر پایـداری لیاپـانوف اسـتوار بودهاند، یک سیگنال غیـر خطـی جهـت تنظـیم میـزان ولتـاژ تزریقی بـه شـبکه توسـط SSSC و سوسـپتانس اعمـال شـده توسط SVC معرفی شده است که انتخاب این سیگنال نیز بـر اساس شرط لیاپانوف بوده است . انجــام شــبیه ســازی SSSC و SVC و همچنــین اعمــال روش کنترلی پیشنهادی به آنها، بهبود عملکرد سیستم جبرانگر را در میرا کردن نوسانات در مقایسه بـا بـه کـارگیری سـیگنال هـای کنترل خطی و غیر خطی ارائه شده در تحقیقـات قبلـی نشـان میدهد .