سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدعلی سعدی مسگری – استاد یار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

و GIS برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از عملگرهای مختلفی (عملگر همپوشانی، نزدیکی و…) استفاده می کند. عملگر Thiessen Polygon یا دیاگرام Voronoi یکی ازعملگرهای نزدیکی است که برای هر سایت محدوده خاصی را مشخص می کند که در کاربردهای مختلف استفاده می شود . عملگر Thiessen همچنین به عنوان همتای مثلث بندی Delaunay شناخته می شود که نوعی مثلث بندی است که دارای ویژگیهای خاص و جالب توجهی است که آن را از سایر روشهای مثلث بندی متمایز می سازد، اما عملگر Thiessen سایتها را به صورت یکسان بر رسی می کند و برای سایتها هیچ وزن یا برتری قایل نمی شود و نحوه توزیع نقاط تقاضا را در نظر نمی گیرد لذا در تعیین حوزه ایستگاههای خدماتی و اورژانس جواب دلخواهی نمی دهد. در این تحقیق ابتدا درباره پلیگون Thiessen و همتای آن مثلث بندی Delaunay و الگوریتمهای موجود برای تولید پلیگون Thiessen مطالبی آورده می شود سپس الگوریتمی جدید برای تولید Thiessen ارائه می شود و در ادامه الگوریتمی جدید برای بهبود عملگر Thiessen جهت تعیین حوزه های خدماتی بصورت کاراتر آورده می شود و در آخر نتایج تحقیق انجام شده در یک مثال برای تعیین محدوده مراکز خدماتی با روش Thiessen مقایسه و نمایش داده می شود که در روش جدید بین سایتها بهتر عدالت برقرارشده و وزن هر سایت و تا حدودی نحوه پخش نقاط تقاضا در نظر گرفته شده است . بهتر است در آینده روی نحوه پخش نقاط تقاضا کار شود و هم چنین روی خطوط شبکه، چرا که پلیگون Thiessen و الگوریتم ارائه شده بر اساس خطوط مستقیم عمل می کند.