سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ایوبی فر – کارشناسارشد شناسایی و انتخاب مواد
احد ضابط – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی ملاکی فرد –

چکیده:

پلاکارتوپدی، نمونهای از کاشت ههای مورد استفاده در بدن است. این کاشته باید از خصوصیات ویژهای از جمله خواصمکانیکی مناسب و مقاومت به خوردگی بالا برخوردار باشد. کاشت ههای ارتوپدی باید ضمن تحمل شرایط بار گذاری پیچیده که تحت آن قرار می گیرند با محیط بدن نیز سازگاری مناسبی داشته باشند و عوارضجانبی ناشی از خورده شدن کاشته در بدن را، ایجاد ننمایند. برای اطمینان از کیفیت مواد اولیه مورد استفاده، سه نمونه پلاکسوئیسی، ایرانی و پاکستانی ساخته شده از فولاد زنگنزن آستنیتی۳۱۶L ا زنظر ترکیب شیمیایی و ریزساختاری بررسی و با هم مقایسه شدند. نمونه پاکستانی هم از نظر ترکیب شیمیایی و هم از نظر ریزساختار کیفیت بسیار پایینی را دارا بود. نمونه ایرانی و سوئیسی از نظر میزان ناخالصیها و انکلوزیونها کیفیت بالایی را داشته ولی ریزساختار متفاوتی را نشان میدادند با توجه به اختلاف ریزساختار نمونه ایرانی با نمونه سوئیسی و احتمال حضور فازهای ناخواستهσو دلتا فریت در نمونه فورج گرم شده ایرانی، آزمایشات عملیات حرارتی مختلفی بر روی این نمونه انجام شد تا در نهایت ساختار مناسبی بهدست آمد. در عین حال کاهشسختی و استحکام نمونه آنیل شده می باید با مقادیر کم کار سرد جبران شود.