سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر اصغر مشبکی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کریم بیات – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مدیریت کیفیت مرکز مطالعات

چکیده:

در این عصر مدیریت تغییر، بسیاری از سازمانها به« بهبود سازمانی با محوریت فرآیندها»روی آورده اند، اما تعدد و تنوع ادبیات
تئوریکی، روشها و تکنیک های این موضو ع، موجب سردرگمی مدیران و عدم امکان تصمیم گیری در مخصوص روش مناسب
گردیده است . به عبارت دیگر، با وجود اینکه سازمانها اهمیت و مزایای رویکرد فرآیند مداری را درک کرده اند، اما در انتخاب تکنیک
مناسب با توجه به تنوع ادبیات تئوریکی، روشها و تکنی کها با مشکل مواجه گردیده اند.در این مقاله با توجه به نقش محوری فرآیند ، ابتدا سه رویکردهای مطرح برای بهبود فرآیندها یعنی بهبود مستمر ، بازمهندسی
فرآیندها و الگوبرداری را بصورت اجمالی بیان کرده و در ادامه فرآیند محوری و اجزاء آن به عنوان لازمه اصلی تمامی
رویکردهای بهبود فرآیند بیان شده است . در پایان نسبت به قابلیت همراستا شدن رویکردها در یک سازمان فرآیند محور اشاره شده
است.