سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن اکبرپور شیرازی – استادیار دانشکده صنایع ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران. ا
حسن سوری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایرا

چکیده:

در این مقاله به موضوع بهبود فرایندهای کسب و کار با استفاده از مفاهیم مدیریت دانش پرداخته می شود. بهبود فرایندهای کاری از جمله موضوعات مدیریت فرایندهای کسب و کار است که در چند سال اخیر مورد توجه سازمان ها بوده و ارتباط تنگاتنگی نیز با مهندسی مجدد فرایندها دارد. مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار با دیدگاه فرایندی به بازسازی سیستم های کاری در سازمان ها می پردازدبا ایجتاد ارتباط بین فعالیت ها و یکپارچگی در بین آنها از حجم کاری می کاهد. بخش عظیمی از تغییر فرایندهای شغلی از طریق تغییرات توانمندی های تولید و مدیریت دانش فرایندهای کاری و محیط آن پدید آمد. از این رو بهبود فرایندهای کاری را می توان از طریق توسعه ظرفیت ایجاد و استفاده از دانش یک فرایند اجرا نمود. ضمن اینکه موجب آموزش موثرتر از طریق تعاملات دست اندرکاران مختلف آن می شود، و بهطور تاثیر گذار یک ایده برای کمک به اجرای بهتر فرایند ارائه می کند. در این مقاله نیز الگوریتمی ارائه می گردد که درچارچوب متدولوزی های مهندسی مجدد به تحلیل وضع موجود، مدلسازی و بهبود فرایندهای کاری بپردازد، و توجه ویژه ای به کشف، کسب، توسعه، تسهیم، استفاده، نگهداری و ارزیابی دانش فرایندهای کسب و کار و بهبود ناشی از مدیریت آنها داشته باشد.