سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا مطش بروجردی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی هادوی –

چکیده:

وب سرویس ها کاربردی جامع و خودتوصیف استکه از طریق واسطهای استاندارد در وب قرارگرفته و برای توسعه ی کاربردهای مختلف قابل دستیابی می باشد توسعه و استفاده ازوب سرویسها به دلایل استفاده مجدد و از آن مهم تر ارتباط و یکپارچه سازی کاربردها به شدت رو به افزایش است تعداد وب سرویس ها و اتکای استانداردهای کنونی SOAP,UDDI,WSDL بر SYNTAX سرویس برای توصیف انتشار و جستجوی آنها یافتن سرویسهای مناسب را با چالش قابل توجهی روبرو کرده است در حالحاضر حرکت رو به رشدی به سوی بازنمایی دانش مبتنی بر محتوا و مفاهیم شکل گرفته است دراینمقاله با استفاده از زبان آنتولوژی DAML-S چگونگی نگرش مفهومی در توصیف وب سرویس ها و تاثیر مثبت آن در فرایند کشف و ب سرویس نشان داده شده است.