سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ویدا وکیلی –
رضا عزمی –
ابراهیم شیری –
علی محدث –

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید برای قطع هبندی تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه با هدف جداسازی محد وده ریهها از سایر آناتومی- های موجود در این تصاویر پیشنهاد شده است . در این الگوریتم برای اولین بار از طبق هبندیکنندههای ی ک-کلاس در مسأله قطعه- بندی محدوده ری هها در رادیوگرافی قفسه سینه استفاده میشود. طبقهبندی یک-کلاس, یک نوع طبقهبندی بدون ناظر اس ت; ب ه
این معنا که تنها مجموعه آموزش از یک کلاس موجود است و مرز بین دو کلاس تنها از طریق دادههای کلاس هدف تخمین زده میشود. درضمن در این تحقیق کارایی پنج طبقهبندیکننده یک-کلاس، "مدل گوسین"، "ترکیب گوسینها"، "تخمین چگالی پارزن"، "متدk مرکز" و "توصیفگر نزدی کترین همسایگ ی" در مسأله قطع هبندی تصا ویر را دیوگرافی قفسه سینه با استفاده از منحنی -ROC
با هم مقایسه شده و سپس به کمک قانون ترکیب میانگین برخی از این طبقهبندیکنندهها را ترکیب کرده و نشان داده میشود که غالبا" این طبقهبندیکنندههای ترکیب شده کارایی بهتری دارند.