سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا الهیاری سوینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – صنایع، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تضمین کیف

چکیده:

در این مقاله طراحی شبکه زنجیره عرضه چندسطحی و چندمحصولی بررسی میشـود . زنجیـره عرضـه بـه صـورت شبکهای از امکانات تعریف می شود که عملیات خرید م واد اولیه، انتقال این مواد به منظور تولید کالاهای میانی ، نهـایی و توزیع این محصولات به مشتری را برعهده دارد . این شبکه شامل تعدادی مراکز تامین در مکان های ثابت، تعدادی مراکـز تولید و توزیع در محل های نامشخص ( باید از بین یکسری محل های بالقوه انتخاب شوند ) ، و د ر نهایت تعدادی مشتری در نقاطی مشخص میباشند .
مدل ارائه شده، مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط است . خروجی مدل تعیین تعداد، مکان و ظرفیت مراکز تولیـد و توزیع، ارتباطات حمل و نقل برای به وجود آمدن در شبکه و جریان های مواد و نرخ تامین مواد و … میباشد . تـابع هـدف مینیمم کردن کل هزینه سالیانه شبکه، که شامل هزینه های ساختاری، هماهنگی و عملیـاتی اسـت، مـی باشـد . شـاخص عملکردی در نظر گرفته شده، هزینه ایجاد اداره شبکه می باشد و سعی شده است با بررسی متغیرهـای کمـی، مـدل بـه صورت بهینه حل گردد .