سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن قیامی – دانشکده شیمی و مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدامین نوعی آقایی – دانشکده شیمی و مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

مدلهایی که جهت محاسبة ضرایب فعالیت الکترولیتهای آبی ارائه شده اند مـی تواننـد جهـت محاسبة سایر توابع ترمودینامیکی محلولهای الکترولیت نظیر ضرایب اسـمزی ،انـرژی مـازاد گیبس و … به کار گرفته شوند . مسلما مدلی که بتواند مقادیر ضرایب فعالیت یـونی را بـا دقـت مناسبی پیش ب ینی نماید جهت محاسبة این توابع نیز دقت قابل قبولی خواهد داشت . از آنجـا که مدل پیتزر قابلیت تشخیص آنیونها و کاتیونهای با بار یکسان را نداشت مدل پیتزر بر مبنای دو پارامتر تعریف پذیر تنظیم شد و جهت تعیین ضرایب فعالیت متوسط یونی به کار گرفته شد . نتایج حاصله د ر مقایسه بانتایج تجربی دقت مدل مذکور را مشخص می سازد . همچنین نتایج به دست آمده از مدل با مدلهای مختلفی از قبیل چن، پیتزر ، مایسنر، براملی، لیو و خشکبارچی _ ورا مقایسه شده و نتایج این مقایسه نیز بر دقت مدل پیشنهاد شده دلالت می کند . در این کار از مدل ارائه شده جهت محاسبة ضرایب اسمزی الکترولیتها استفاده شده است . یکی از مـوارد کاربرد ضرایب اسمزی محاسبة فشار اسمزی محلولهای الکترولیت می باشد و فقدان صـحت در تعیین آن منجر به ایجاد خطای زیادی در محاسبة فشار اسـمزی مـی گـردد . سـایر کمیتهـای ترمودینامیکی دیگر نیز نظیر انر ژی مازاد گیبس ،انتـالپی و … نیـز از روی داده هـای ضـرایب اسمزی و ضرایب فعالیت متوسط یونی قابل محاسبه می باشند و به کار گیری مدلی مناسـب در این زمینه از اهمیتی خاص برخوردار است . از مدل ارائه شده که شکل تصحیح شدة مدل پیتزر است و با اعمال یک برنامة کامپیوتری با دقت بالا جهـت تعیـین ضـرایب اسـمزی محلولهـای الکترولیت استفاده شده ونتایج به دست آمده از مدل در مقایسه با نتایج تجربی از همبـستگی مناسبی برخوردار است ضمن اینکه این مدل از پیچیدگی سایر مدلها نیز برخـوردار نیـست و میتواند به عنوان مدلی مناسب جهت کاربردهای شیمی و مهندسی شیمی به کار گرفته شود .