سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سینا بشارت – عضو هیات علمی گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
بهنام حبیب زاده اذر – کارشناس – دانشگاه ارومیه – دانشکده کشاورزی – گروه آب
مجتبی نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد- سازههای آب- دانشگاه کرمان

چکیده:

حفاظت از محیت زیست و استفاده درست از منابع طبیعی یکی از مهمترین مسائلی است که در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته است ،در این میان آب رکن اصلی چرخه محیط زیست به شمار میرود . بشترین توجه مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی متمرکز می باشد و استحصال و استفاده منابع آب در بخش کشاورزی که عمدتا به صورت سنتی انجام میگیرد می بایست علمی هماهنگ با کشورهای پشرفته جهان قرار گیرد. هدف از این مقاله بهبود و بهینه سازی مدیریت آبیری در کشور با استفاده از دستگاههای نوین و کاربردی در این زمینه می باشد. در کشور اکثر آبیاریها براساس تجربه کشاورزان انجام میگیرد و اصول علمی و کاربردی حتی در شبکه های آبیاری و زهکشی ارائه نمی شود . یکی از بهترین روشها استفاده از دستگاههای جدید معرفی شده است که قابل استفاده زارع باشد، تانسیومترو دستگاههایی هستند که برای تعیین زمان و مقدار دقیق آبیاری به کار می رود. با نصب تانسیومتر و سیستم در عمقهای مشخص خاک میزان آب وارد شده و جذب شده توسط گیاه پس از آنالیز بدست آمد. در این تحقیق زمان و میزان هر آبیاری با توجه به آب مورد نیاز گیاه در مزرعه تعیین شد. با این روشها کشاورز میتواند مدیریت بهتر و دقیق تری در سطح مزرعه و شبکه ارائه کند . نتایج نشان میدهد میزان مصرف آب را می توان به مقدار قابل توجهی کاهش داد در عین حال کیفیت و کمیت محصول بالا رفته و کارائی مصرف آبWater Use Efficiency و راندمان افزایش یافته است . نتیجه اصلی این تحقیق حفاظت از رودخانه ها و دریاچه ها یی می باشد که بر اثر آبیاری بی رویه در معرض خطر قرار دارند