سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلمان کهربایی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران ، شرکت متن بین الملل
وحید صالحی پور – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران ، شرکت متن بین الملل
سعید افشارنیا – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، هدف بررسی و شبیه سازی پارک بادی منجیـل و اثر حضور توربین های بادی بر کیفیـت تـوان شـبکه از جملـه مسأله فلیکر است . مدلسازی توربین بادی از دید کیفیت تـوان و با توجه به نتایج عملی بدسـت آمـده توسـط دسـتگاه IONنصب شده در سایت، انجام می گیرد . شبیه سازی پـارک بـادی در نرم افزار مطالعات سیستم DIgSILENT بـه بررسـی بهتـر پارامتر های اندازه گیری شده کمـک خواهـد کـرد . روش هـای قابل استفاده در بهبود کیفیت تـوان عنـوان شـده و اسـتفاده از ادوات FACTS در بهبود کیفیـت ولتـاژ پـارک بـادی منجیـل بررسی می شود .