سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا نیکان پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کا
مسعود صبایی – استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

در شبکههای ماهوارهای ارتفاع پایین به دلیل حرکت دائم ی مجموعه ماهوارهها نسبت به زمین همواره فاصله ماهوارهه ا نسبت به یکدیگر در حال تغییر است. با نزدیک شدن ماهوارهها به قطبهافاصله آنها کاهش و با نزدیک شدن به استوا این فاصله افزایش مییابد. درنگاه اول به نظر میرسد که این امر مسئله مسیریابی را با مشکلات زیادی روبرو میکند ولی از آن جایی که حرکت ماهوارهها در سرتاسر مسیر به طور کامل قابل محاسبه و پیش بینی است میتوان از این مسئله جهتکاهش مشکلات موجود و بهبود مسیریابی استفاده کرد. در مسیریابی براساس کیفیت سرویس لازم است پارامترهای متعددی از جمله میزان تأخیر قابل قبول در تحویل بسته به مقصد و پهنا ی باند آزاد خطوط ارتباطی درنظر گرفته شوند. واضح است که پرداختن به کلیه پارامترهای تعیین کننده در کیفیت سرویس درعمل غیر ممکن میباشد. دراین مقاله تنها به عوامل تأخیر و پهنای باند آزاد خطوط پرداخته و راه حلی ارائه میکنیم که در آن بر اساس محاسبه مسیرهای جا یگزین مختلف و استفاده از ایده مسیریابی انحرافی بستههای اطلاعات بسمت مقصد ارسال میگردند. این محاسبات قبل از پیاده سازی انجام گرفته و در زمان پیادهسازی، نتایج بصورت اطلاعات ثابت (بعنوان مثال در قالب
حافظه فقط خواندنی) به همراه سخت افزار مناسب تهیه و در هر ماهواره نصب میگردد. به این ترتیب در زمان استفاده ه یچگونه پردازشی برای محاسبه و یافتن مس یرهای اصل ی و جا یگزین صورت نمیگیرد. بعلاوه جهت تطبیق هرچه بیشتر نتایج محاسبات با شرا یط واقعی حاکم بر شبکه بهبودهایی نیز در زمان اجرا در نتیجه محاسبات صورت میگیرد که بار محاسباتی اندکی برای ماهواره ایجاد مینماید و درمقابل می تواند بصورت قابل توجهی باعث افزایش کارایی روش ارائه شده گردد.