سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر دامکی علی آباد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مهدی کراری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد محمدی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

به هنگام اتصال دو شبکه مجزا به یکدیگر در صورت به وجود آمدن نوسانات سیگنال کوچک نمیتوان توان زیادی را بین دو شبکه از طریق خط HVAC مبادله نمود . این موضوع به خصوص هنگامی که طول خط رابط زیادباشد بیشتر تشدید شده و در نتیجه نمیتوان بهره لازم را از ظرفیت موجود در خط رابط برد . روش پیشنهادی این مقاله بهبود مسئله نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از IPC (Inter-phase Power Controller) . و کنترل موثر زوایای فیزشیفترهای آن میباشداین عنصر FACTS که به طور سری در شبکه قرار میگیرد قادر است میزان توان انتقالی بین دو ناحیه را نیز کنترل کند . به منظور کنترل IPC باید این عنصر از نوع کنترل شونده با تریستور و یا اصطلاحاً TC-IPC باشد . یک استراتژی کنترلی ساده مبتنی بر روابط حاکم بر IPC جهت میرا سازی این نوسانات ارائه شده است . یک شبکه نمونه دو ماشینه که توسط یک خط رابط مجهز به IPC به هم متصل شده اند مدل سازی شده است . مدلسازی به کمک مدل هفرون – فیلیپس دو ماشینه
با حضور IPC انجام شده است . سپس شبیه سازی به هنگاماعمال یک اغتشاش کوچک به شبکه در دو حالت وجودPCو TC-IPC با اعمال کنترل پیشنهادی انجام شده است . نتایج شبیه سازی نشان میدهد استراتژی کنترلی ارائه شده به خوبی میتواند نوسانات بین ناحیه ای را میرا کند . علاوه بر این، این نتایج بیانگر صحت استراتژی کنترلی ارائه شده میباشد