سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده منصوری – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فرح ترکمنی آذر – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپ
احمد محمودی ازناوه – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روشی کلی جهت بهبود کیفیت تصویر واترمارک شده با استفاده از تغییر هیستوگرام تصویر واترمارک ارائه گردیده است. با استفاده از مفهوم هیستوگرام و ارتباط آن با مقا دیر ویژ ه ی تصوی ر با تغییراتی جزئی روی هیستوگرام تصو یر واترمار ک ، مقادیر ویژ ه ی مذکور جهت استفاده در الگوریت مهای مبتنی بر ۱SVD تعدیل م یگردد. با کاهش آنتروپی و تغییر هیستوگرام تصویرواترمارک قبل از گنجاند ن در تص ویر اصل ی، تصویر واترمارک شده با کیفیت بالاتری به دست خواهد آم د. در ای ن راست ا بازیابی تصویر واترمارک نیز بدون افت کیفیت نسبت به روش های متعارف صورت می پذیرد