سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا فتحی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان
اقبال پاک طینت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسیرجان

چکیده:

بهبودو نواوری مستمر و فراگیر در سازمان ها درواقع نوعی کندوکاو منظم برای یافتن شیوه ها و پاسخهای نو به فشارها و تغییر و تحولات محیطی است از آنجا که در محیطهای پیچیده و متحول امروزی دیگر واکنشهای تکراری برای رویارویی با این تغییرات کارامد نمی باشد لذا دایم باید در جستجوی راه ها ی جدید برای واکنش در برابر محیط برامد به عبارتی آن دسته از سازمان ها و نظام ها می تواننددر محیط پیچیده و پویا به بقای خودادامه دهند که بطور مستمر قادر به خلق ایده ها و طرحهای جدیدی جهت مقابله با فشارها و تحولات محیطی باشند به همین لحاظ دراین مقاله پس از بیان مفاهیم مربوط به خلاقیت نواوری و بهبود دیدگاههای صاحبنظران ضرورت و اهمیت خلاقیت و نواوری عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نواوری تشریح و در پایان بعد از طراحی یک مدل پیشنهادی نتایج حاصله ارائه گردیده است.