سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکک
هادی گرایلو – دانشگاه تربیت مدرس تهران
مجتبی لطفی زاد –

چکیده:

یکی از متداولترین روشها برای فشردهسازی تصاویر متنی دودویی روش تطابق الگو است. روش فشرده سازی با / بدون اتلاف تصاویر متنی چاپی دودویی فارسی – عربی ارائه شده در این مقاله، برای فشردهسازی تصاویر با ساختار نسبتا ساده و درجهتفکیک مکانی نسبتا گسترده طراحی شده است. این روش بهبود یافته روش انطباق الگو پایه میباشد و از طریق کاهش تعداد اعضای کتابخانه به فشردهسازی تصاویر متنی دودویی میپردازد. این عمل با استفاده از مقایسه الگوها بر اساس ضریب همبستگی و تشکیل مجموعههای فازی صورت میپذیرد. سه مزیت برجسته روش پیشنهادی نسبت به روشهای موجود، زمان اجرای کمتر ، نرخفشرده سازی بهینهتر و اعمال معیار چشمی انسان در تعیین کیفیت فشردهسازی میباشد. در این روش پس از کاهش تعداد الگوهای نمونه موجود در کتابخانه و دسته بندی الگوها بر اساس مجموعههای فازی، الگوها به نمادهای از پیش تعیین شدهای مبدل شده و کد دودویی مربوط به آنها محاسبه میشود. نتایج تجربی حاصل از فشردهسازی تصاویر مختلف نشان دهنده بهبود ضریب فشردهسازی و بالا بودن کارایی روش پیشنهادی نسبت به استاندارد ۲JBIG میباشد