سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – استادیار دانشکده برق مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه ص
محمدباقر سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه ص

چکیده:

سیستمهای به هم پیوسته امروزی به دلیل افزایش توانهای انتقالی از خطوط و استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود، مطالعات پایداری گذرا از اهمیت خاصی برخوردار شده اند . به همین خاطر روشهای مختلفی برای بهبود عملکرد پای داری گذرای سیستم های قدرت ابداع و ارائه شده است . در شرایط بروز خطاهای بزرگ ناگهانی استفاده از مقاومت ترمزی ابزار مناسبی برای بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت محسوب می شود . در این مقاله با استفاده از روش مبتنی بر انرژی ، مقدار انرژی گذرایی که با استفاده از مق اومت ترمزی پس از خطا جذب می شود محاسبه می شود . سپس برای کنترل ناپیوسته مقاومت ترمزی برای بررسی حالت گذرای سیستم از سیگنالهای محلی برای آشکارسازی شرایط اغتشاش شدید سیستم استفاده میشود . ایده اصلی در این مقاله این است که با کنترل مقاومت ترمزی هدایت شده با ت ریستور شرایط لازم برای سوئچینگ مقاومت ترمزی بوجود میآوریم، سپس برای دمپرکردن نوسانات سیستم ناشی از وقوع خطا در شبکه ، مقاومت ترمزی را بر اساس سیگنالهای محلی با زمان کنترل میکنیم و با استفاده از مدل غیرخطی سیستم های قدرت چند ماشینه تمامی ژنراتورها در نزدیکی نقطه تعادل پایدار کرد .