سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی علی آبادی – شرکت برق منطقه ای خراسان
رضا قاضی – گروه برق دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه در مدار نگهداشتن نیروگاههای بادی در هنگام وقوع اغتشاشات شبکه از اهمیت خاصی برخوردار گشته است . حتی در برخی از کشورها اداره کنندگان شبکه قوانینی را وضع کردهاند که به موجب آن میبایست مزرعه بادی در هنگام مواجه شدن با اغتشاشات یا افت ولتاژهای ناگهانی، پایداری خود را حفظ نموده و در مدار باقی بماند . در این مقاله استفاده از مقاومت ترمزی موازی برای رسیدن به این مقصود پیشنهاد و مورد بررسی قرار میگیرد . بدین ترتیب که ابتدا یک مزرعه بادی متصل به شبکه که خود از چندین ژنراتور القایی تشکیل شده است همراه با سیستمهای آیرودینامیکی، مکانیکی و الکتریکی آن بطور کامل مدلسازی شده و سپس رفتار آن در هنگام ورود و خروج مقاومت ترمزی با در نظر گرفتن تاثیر میزان جبرانسازی توان راکتیو نیروگاه و همچنین زمان عملکرد
کلیدها مورد بررسی قرار میگیرد . در انتها نیز مقایسهای بین بین دو روش استفاده از سیگنال سرعت ژنراتور و سیگنال ولتاژ باس نیروگاه در پردازش عملیات کلیدزنی مقاومت ترمزی صورت میگیرد .