سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
احمد غلامی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله کنترل ولتاژ / توان راکتیو در یک پست توزیع با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی دینامیکی فازی (FDP) مد نظر می باشد. هدف اصلی،بهبود پروفایلولتاژ ثانویه و کمینه کردن میززان توان راکتیو جاری درترانسفورماتور اولیه می باشد. در مقاله های ارائه شده در این زمینه، این کار با استفاده از ایجاد هماهنگی بین سوییچینگ خازنی و سوییچینگتپ چنجر OLTC با در نظر گرفتن یک تابع هدف از میزان تغییرات ولتاژ ، ضریب توان و تعداد سوییچینگ های خازن و تپ چنجر انجام شده است. امادر ا ین مقاله جهت بهبود هرچه بیشتر پروفایل و لتاژ و پایین آوردن مقدار تواراکتیو جاری در ترانسفورماتور از تقسیم خازن به ظرفیت های کوچکتر و همچنین قرار دادن یک راکتور در طرف ثانویه جهت جبران سازی توان راکتیو در ساعت های کم بار استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از داده های پیش بینی شده برای ولتاژ اولیه، ضریب توان و توان اکتیو و راکتیو جاری در ترانسفورماتور برای روز بعد، فرمولی جهت بدست آوردن مکان تپ چنجر OLTC با در نظر گرفتن مدل های مختلف بار بدست امده است. قیود و محدودیت های موجود بر روی ولتاژ ، ضریب توان و تعداد سوییچینگ های خازنی و سلفی نیز به صورت توابع عضویت فازی در نظر گرفته شده اند. جهت نشان دادن مزیت این روش، به بررسی حالت های مختلف آن بر روی یک پست توزیع ۶۹/۱۱/۴ Kv پرداخته و نشان داده شده است که این روش باعث بهبود پروفایل ولتاژ و عملرد بهتر تپ چنجر و سوییچینگ خازنی می شود.