سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کراچیان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیداحسان شیرنگی – دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

وجود تصمیم‌گیرندگان و استفاده‌کنندگان متعدد با اهداف و مطلوبیت‌های متفاوت در مسأله بهره‌برداری بهینه کمی و کیفی مخزن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش با تلفیق مدل شبیه‌سازی کیفی مخزن و یک مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک، قوانین بهره‌برداری از مخزن تدوین می‌گردد. مدل کمی ـ کیفی بهینه‌سازی در افق بلند مدت، به یک مدل بلند مدت کمی و یک مدل سالانه کمی ـ کیفی شکسته می‌شود به طوری که حجم‌های بهینه مخزن در انتهای هر سال از مدل کمی بلند مدت به دست می‌آید و به عنوان محدودیت در مدل سالانه بهره‌برداری کمی ـ کیفی اعمال می‌گردد، این مدل مقادیر بهینه خروجی از دریچه‌ها را با توجه به قیود اعمال شده به‌دست می‌دهد. در این مقاله، تاثیر این فرض ساده کننده که باعث کاهش قابل ملاحظه زمان اجرای مدل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مدل برای تدوین قوانین بهره‌برداری کمی و کیفی از مخزن سد ۱۵ خرداد که دارای مشکلات مربوط به کیفیت آب می‌باشد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده کارایی مناسب مدل در تامین بهینه نیاز، با توجه به مطلوبیت تصمیم‌گیرندگان از لحاظ کیفیت آب می‌باشد.