سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الیار نوری لاله – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
بابک محمدعلیزاده – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در ا ین مقاله استفاد ه از انواع مختلف ورقه ها جهت عمل آور ی بهتر برا ی بهبود کارا یی و دوام بتن مورد توجه قرارگرفته و استفاده از ورقه جدید نقوذ پذیری بررس ی م ی شود . کاربرد ا ین ورقه ها در دوران پس از بتن ر یزی برا ی محافظت از سطح بتن بس یار موثر بوده و شرا یطی را بهبود استفاده کارگاه ی بتن فراهم م ی کند .از نتا یج ا ین تحق یق م ی توان به افزا یش مقاومت فشار ی بتن و همچن ین مقاومت سطح ی بتن در زمان بعد از بتن ر یزی اشاره کرد . همچنین استفاده از ا ین ورقه ها حبابها ی هوا و ن یز مقدار آب را در سطح بتن کاهش داده موجب بهبود ظاهری بتن نیز می شود.