مقاله بهبود کيفيت سرويس و کاهش توان مصرفي در شبکه هاي اقتضايي از طريق کنترل توزيعي توان با در نظر گرفتن هزينه توان و SINR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بهبود کيفيت سرويس و کاهش توان مصرفي در شبکه هاي اقتضايي از طريق کنترل توزيعي توان با در نظر گرفتن هزينه توان و SINR
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش مبتني بر هزينه
مقاله شبكه هاي بي سيم اقتضايي
مقاله كنترل توان
مقاله نظريه بازي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هراتيان رويا
جناب آقای / سرکار خانم: شرافت احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله مساله كنترل توزيعي توان در شبكه هاي بي سيم اقتضايي در لايه فيزيکي با هدف بهبود کيفيت سرويس کل شبکه و کاهش توان مصرفي بررسي مي شود. اين مساله را با كمك نظريه بازي ها تحليل مي کنيم و براي رسيدن به هدف بهبود کيفيت سرويس کل شبکه و کاهش توان مصرفي، راهکاري را ارايه مي نماييم. هر كاربر در شبکه داراي تابع بهره اي است كه مقدار آن به صورت کمي بيانگر كيفيت سرويس دريافتي آن كاربر است و به صورت تابعي از نسبت سيگنال به تداخل به اضافه نويز كاربر تعريف مي شود. هر کاربر با هدف بيشينه کردن مقدار تابع بهره خود، مقدار سطح توان ارسالي خود را انتخاب مي کند. بنابراين توان ارسالي كاربر، هم بر تابع بهره آن كاربر و هم بر تابع بهره ساير كاربران تاثيرگذار است. اين اثر متقابل كاربران بر روي يكديگر را مي توان به وسيله نظريه بازي ها تحليل كرد. بيشينه كردن تابع بهره هر کاربر به طور خودخواهانه با بيشينه كردن بهره كل شبكه مغاير است. در اين مقاله براي حل اين مشكل از روش مبتني بر هزينه استفاده کرده ايم كه در آن با كم كردن تابع هزينه از تابع بهره، بهره كاربر مشخص مي شود. رفتار متقابل كاربران را در اين شرايط نيز به كمك نظريه بازي ها تحليل کرده و الگوريتمي توزيعي براي به روز کردن توان کاربران ارايه کرده ايم. همچنين با كمك شبيه سازي، بيشينه شدن کيفيت سرويس شبكه و کاهش توان مصرفي با كمك روش مبتني بر هزينه را نشان داده ايم.