سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رقیه ابراهیمی کلان – سهند – پردیس سهند – دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی شیمی
هادی قلی – سهند – پردیس سهند – دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی شیمی
محمدرضا ملک عباسلو – سهند – پردیس سهند – دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در صنایع راهساز ی قیر به جسمی اطلاق می شود که حالت مایع، خمیری و یا جامـد داشـته و رنگ آن سیاه یا قهوه ای تیر ه می باشد . قیر خواص چسبندگی قابل توجهی دارد و از نقطه نظر
شیمیایی از هیدروکربن تشکیل شده و از مواد نفتی مـشتق مـی گـردد عـلاوه بـر آن بـصورت طبیعی هم یافت می شود و در سولفور کربن و نیز تتراکلرورکربن کاملاً محلول است . آسفالت در واقع مخلوطی از مصالح سنگی و قیر می باشد که ا لبته در ایـالات متحـده امریکـا در مورد قیر نیز لفظ آسفالت بکار بـرده مـی شـود . موضـوع اصـلی قابـل بررسـی در مـورد آسـفالت چسبندگی مصالح سنگی به قیر می باشد، اتصال قیر – مصالح یکنـوع اتـصال الکترواسـتاتیک مـی باشد که در آن نیروهای جاذبه ضـعیف اسـت . مـصالح سـنگی موجـود در آسـفالت هیـدروفیلیک ( آبدوست ) می باشند به علت واردن شدن عاملی مانند آب که قطبی بوده و به مصالح سـنگی کـه آبدوست هستند می چسبد، چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی کاهش یافته و کیفیـت آسـفالت پایین می آید . نقایص ومعایب راههای آسفالتی مانندترکها , تغیر شکل واضمحلال به خـاطر عریـان شدن آسفالت می باشد که برای جلوگیری از این عمل مختصصان در صدد یافتن مـوادی هـستند که موجب افزایش چسبندگی بین قیر و مصالح سنگی موجود در آسفالت شـده و از عریـان شـده آن توسط عوامل ) Stripping عریان سازی ) ممانعت بعمل می آورنـد کـه بـه ایـن مـواد، مـوادAnti stripping اطلاق می شودکه موادی مانند سیتراس تـرپن , لاتکـس رابـر , آمینهـاو آهـک برای این منظورمفید میباشند . در این گزارش به بررسی این عوامل و تاثیر آهک و ماده ای به نام کپیر پرداخته شده است . [۱]