سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا سیدی – شرکت مشانیر ایران
سعید لسان – دانشگاه مازندران ایران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشگاه مازندران ایران
فرزاد رضوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

در این مقاله، راهکاری مناسب جهـت بهبـود کیفیـت تـوان در شبکه های توزیع الکتریکی شعاعی بـا اسـتفاده از جبـران سـاز سری GCSCکه نسبت راکتانس به مقاومت معـا دل فیـدر آن از یک بیشتر بوده و بار بـزرگ و متغیـر یـا ثـابتی را تغذیه نماید، بررسی می شـود. در مـدار کنترلـی تولیـد پـالس گیت های GTO، از کنترل کننده با جبرانساز PI و منطق فـازی استفاده شده و عملکرد آنها با یکدیگر مقایسه خواهد شـد. در این سیستم می توان مقدار خازن سری را برابـر کـلّ راکتـانس معادل مدار، انتخاب نموده و بـه دلیـل کنتـرل پـذیر بـودن آن، هیچ گونه پدیدة رزونانس، فرورزونـانس و ناپایـداری تـوان و ولتاژ در شبکه، پدید نخواهـد آمـد. در آخـر پیشـنهاداتی جهـت استفاده از این سیستم در شبکة توزیع برق ایران ارائه خواهد شد