سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد رضازادگان توکلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

فشرده سازی فرکتالی از مباحث مورد توجه چند ساله اخیر بوده است. در این شیوه با کنار هم قرار گرفتن مجموعه ای از قطعه تصویرها که نگاشت مناسبی برروی آنها اعمال شده است، تصویر اصلی ساخته میشود. انتخاب قطعه تصویر و نگاشت مناسب آن، مستلزم یک جستجو در میان تمام قطعه تصویرهای دامنه برای هر قطعه از تصویر اصلی است. لذا این الگوریتمها همواره زمان زیادی را
صرف عمل فشرده سازی می نمایند. بدین جهت بهبود سرعت آنها از جمله مباحث مورد توجه محققین حوز فرکتال بوده است. عمده اشکال الگوریتمهای سریع کیفیت پائین تر آنها نسبت به الگوریتم کدینگ فرکتالی با جستجوی کاملاست. در این مقاله الگوریتمی جدید مبتنی بر فرکتال و موجک ارائه شده است که کیفیت تصویر حاصل از فشردهسازی را تا حدود زیادی بهبود بخشیده و از سرعت مناسبی نیز برخوردار است.