سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسطونا قنبری – دانشگاه علوم پزشکی ارتش
آراسب دباغ مقدم – دانشگاه علوم پزشکی ارتش
فرهام کرکانی – دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چکیده:

بلایا نه تنها سلامت و رفاه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند بلکه اغلب تعداد زیادی ازمردم را بی خانمان کـرده و از بین می برند ، در چنین حوادثی تعداد زیادی از افراد صدمه دیـده یـا در معـرض خطـر اپیـدمی هـای بـزرگ قرارمـی گیرنـد . بیماریهای منتقله از طریق آب یکی از بیماریهای عمده ای هستند که به طور معمول پس از سـیل ، طوفـان ، زلزلـه و شـرایط پیچیده اضطراری رخ می دهد . متن : هر واقعه ای که موجب آسیب ، تخریب اکولوژیکی ، جان بـاختن انـسانها یـا وخـیم شـدن وضـعیت سـلامت و خـدمات بهداشتی در اندازه هایی شود که اقدامات خاصی را از خارج از جامعه یا ناحیه مبتلا طلب کند » بلا « نامیده می شود . بیماریها و عوامل عفونی منتقله از آب به دنبال بلایا و شرایط اضطراری عبارتند از : ویبریو کلرا ، شیگلا دیسانتری ، هپاتیت ) A,E بـه
طور کم ) ، لپتوسپیروزیس و سالمونلا تیفی که اغلب منجر به بروز بیماریهای عفونی مرگ آور می گردند کـه ب یـشتر بـه علـت پناهنده شدن و جابجا شدن جمعیت پس از بلا بروز می نماید . طغیان بزرگ بیماریهای منتقله از طریق آب معمولاً در نـواحیی رخ می دهد که مهاجرت جمعیتی وجود دارد و آب به مقدار کافی برای مصارف شرب ، پخت و پز و بهداشت فردی خانواده هـا موجود نیست و تاسیسات بهدا شتی و کنترل سیستمهای مراقبت بهداشتی نیز از بین رفته اند . تامین آب آشامیدنی سالم یکـی از مهم ترین نیازها در شرایط اضطراری است . یک فرد می تواند با داشتن حداقل یک لیتر آب برای آشامیدن در روز زنده بماند و دو لیتر نیز برای تهیه غذا و مصارف ضروری شستشو نیاز دارد . نتایج : تخریب سیستمهای عمومی آب و فاضلاب پس از بلایا به آلودگی مقطعی خطوط آب از طریق نشت فاضلاب از لوله های فاضلاب منجر می گردد . شکستهایی که پس از زلزله در داخل خطوط لوله آب رخ می دهد ، منجر بـه ایجـاد خـلا و خـسارات ناشی از فشار آب می گردد که پس از آن پاتوژنها از طریق خطوط لوله شکسته وارد آب می شوند . بحث : آب و فاضلاب عوامل اصلی در انتشار بیماریهای مسری و پیدایش اپیدمی ها هستند . بیماریهـای اسـهالی عامـل اصـلی مرگ و میر و بیماری در بین جمعیت های دستخوش شرایط اضطراری بـوده کـه علـت بـروز آنهـا نبـودن آب سـالم ، کمبـود سرویس بهداشتی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب و فقر بهداشتی می باشد . در وضعیت هـای اضـطراری بـرای حفـظ تندرسـتی و کاهش خطر بروز همه گیریها ، مردم آسیب دیده نیاز فوری به تامین آب دارند . در وهله اول هـدف ، تـامین مقـدار کـافی آب بوده و به کیفیت آب در مراحل بعدی پرداخته خواهد شد . آب کافی با کیفیت پائین بهتر از آب کم ولی با کیفیت بالا می باشد .