سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه فتحی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دپارتمان طب اورژانس
محسن عباسی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دپارتمان طب اورژانس

چکیده:

بهداشت باروری و ۵ محور اصلی آن شامل زنان باردار، تنظیم خانواده، عفونتهای منتقلـه از راه تمـاس جنـ سی و ایـدز، خشونتهای جنسیتی و نوجوانان از بنیادی ترین عناصری هستند که در جریان حوادث غیرمترقبه دچار آسیب شـده و عـوارض متعدد کوتاه مدت و بلند مدت به همراه دارد . گستردگی و حساسیت گروههای هدف در این ۵ محور نتایج سوء کوتـاه مـدت و بلند مدت متعددی را به همراه دارد . متن : شایعترین علت مرگ و میر زنان در حوادث مرگ ناشی از عوارض بارداری و زایمان است ( مرگ مادر ) ، استرس جسمی و روانی ناشی از حادثه باعث افزایش بروز زایمان زودرس و عوارض آن در حوادث می گردد (ًمثلا در زلزلـه بـم ) ، بـه هـم ریخـتن زیرساختهای اجتماعی باعث عدم ارائه مر اقبتهـای پـیش از زایمـان و مـدیریت بهنگـام عـوارض احتمـالی بـارداری ماننـد پـره اکلامپسی می شود . بارداری های ناخواسته و افزایش تعداد کودکان زیر ۵ سال در سالهای بعد از وقوع یک حادثه غیرمترقبه در منطقه آسیب که خود منجر به افزایش نرخ مرگ و میر کودکان، سوءتغذیه، افزایش اپیـدمی هـای عفـونی مـی شـود و سـقط جنینهای عمدی ناشی از این بارداری های ناخواسته در محور دوم بهداشت باروری درحوادث مورد توجـه قـرار مـی گیرنـد . در محور سوم اهمیت توجه به STI/HIV و افزایش شیوع آنها به علت کاهش سـطح بهداشـت فـردی، افـزایش رفتارهـای جنـسی ناسالم و پرخطر، عد م درمان به موقع بیماران و لذا افزایش گسترش آن، افزایش احتمال استفاده از سرنگهای مشترک، افـزایش احتمال خشونتهای جنسی و تجاوز به زنان و نوجوانان توسط افراد آلوده بـه HIV ، افـزایش احتمـال آلـودگی تـصادفی پرسـنل
بهداشتی مستقر در مناطق بحران زاده مطرح می شود . بر اساس آمار موجود %۲۷ زنان و دختران در مناطق دچار حادثه شـده مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، لذا توجه به خشونتهای جنسیتی ) GBV) در جریان حوادث از اهمیت بالایی برخوردار است . نوجوانان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروههای هدف با از دست دادن خانواده، مدرسه و دوسـتان خـو د در معـرض خطـر خودکشی، اعتیاد، دست زدن به یا قربانی خشونتهای جنسیتی واقع شدن، مورد سوءاسـتفاده قرارگـرفتن توسـط قاچاقچیـان و افراد سودجو و نیاز به حمایت و مراقبت دارند . بحث و نتیجه گیری : با توجه به اینکه کشور ایران ششمین کشور بلاخیز جهان است و از سوی دیگـر جـ وانی جمعیـت با عـث شده است %۸۵ جمعیت جزء گروههای هدف بهداشت باروری قرار دارند لازم است یک دسـتورالعمل مـشخص کـشوری بـرای چگونگی ارائه مناسب و منسجم خدمات بهداشت باروری در زمان حوادث در محورها ی ۵ گانه آن طراحی و بـه کلیـه اسـتانها ابلاغ شود . این مقاله سعی دارد اهمی ت جنبه های مختلف بهداشت باروری در حوادث را بررسی کرده و اقدامت لازم در هریـک از این زمینه ها را در زمان حوادث پیش بینی و طراحی نموده و یک دستورالعمل جـامع بـرای مراحـل پـیش از حادثـه، حـین حادثه و پس از حادثه ارائه دهد . آوارگان جنگی افغان و عراقی از جمله گروههای خاصی هستند که در این برنامه عملیاتی مورد توجه قرار گرفته اند .