مقاله بهداشت روان در معلمان دانش آموزان عادي و استثنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بهداشت روان در معلمان دانش آموزان عادي و استثنايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت روان
مقاله عادي
مقاله استثنايي
مقاله عقب مانده ذهني
مقاله معلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي توران پشتي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوبي فر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقايسه بهداشت روان در معلمان دانش آموزان عادي و استثنايي بود. جامعه آماري اين پژوهش، شامل همه معلمان دانش آموزان عادي و استثنايي شهرستان رفسنجان بود. از اين جامعه ۱۲۰ نفر با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، انتخاب و با چک ليست بهداشت روان مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه بين معلمان دانش آموزان عادي و استثنايي در مقياس تنهايي تفاوت معني دار وجود دارد.