سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم فرهمند – مرکز تربیت معلم و دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه تهران – دانشگ
زهرا فرهمند – مرکز تربیت معلم و دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه تهران – دانشگ
صالح زاهدی اصل – مرکز تربیت معلم و دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه تهران – دانشگ

چکیده:

کشور ایران به دلیل شر ایط اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی ، جزء کشورهایی است که به شـدت در معـرض وقـوع بلایای طبیعی است . با در نظر گرفتن این مسئله و توجه به اهمیت بهداشت مادر و کودک کـه بـه عنـوان دو گـروه از آسـیب پذیرترین اقشار جامعه شمرده می شوند ، لزوم توجه خاص به این مهم مطرح می گردد . متن و بحث : بلایای طبیعی حوادث ناشی از طبیعت هستند که سبب رنـج و درمانـدگی آحـاد جامعـه شـده و در نتیجـه بـه ضروریات زندگی و مراقبت های پزشکی ـ بهداشتی بیشتر محتاج می گردند . مادران و کودکان در هر جا که خدمات بهداشتی ارائه می گردد ، عمده ترین گروه مصرف کنند ه این خدمات هستند ، زیرا نه تنها یک گروه پرجمعیت ، بلکه به دلایـل شـرایط سنی ، فیزیکی ، فیزیولوژیکی و روانشناختی در معرض صدمات جبران ناپذیر بوده و لذا هر گونه ن اکارآمدی در عرضـه خـدمات ممکن است نسل های آینده را نیز درمعرض خطر قرار دهد . بهداشت باروری از تمام ج نبه های آن پس از وقـوع بلایـا ، نبایـد نادیده گرفته شود ؛ ضروریاتی همچون تقاضای خانوارها برای وسایل پیشگیری از بارداری ، مراقبت های دوران بارداری و نوزادی ، همراه با توجه به اعتقادات مذهبی افراد جامعه صدمه دیده ، ب ه خصوص زنان ، در اولویت قرار دارد . با توجه بـه شـرایط حـاد ایجاد شده ، مشکلات این گروه ها در دسترسی به نیازهای اولیه زندگی و نیز مسئله تغذیه آنان ، اقدامات ویژه ای را می طلبد . با توجه به اینکه کودکان در دوره بسیار مهم رشد و تکامل قرار دارند و خطر ابتلا به انواع بیمـاری هـای عفـونی و غیـر عفـونی دراین شرایط زیاد است ؛ اقدامات ضربتی در این موارد جزء ضروریات است .
نتیجه گیری : جهت ارائه بهترین و مؤثرترین خدمات بهداشتی ، آموزش خـاص بـه نیروهـای امـدادی و آمـوزشهمگـانی در خصوص ملاحظات همه جانبه بهداشتی ، تأکید بر اولویت ارائه خدمات به مهم ترین و آسـیب پـذیرترین اقـشار ج امعـه یعنـی مادران و کودکان ، توجه به ارزش های فرهنگی با تأکید برامکان دسترسی برابر به خدمات توسط زنان و اهمیت ارائـه خـدمات بهداشتی ـ درمانی به صورت فعال ، بخصوص در اولین روزها بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه ، باید بطور همه جانبه اعمال گردد . توصیه می شود گروه ویژه ای جزء گروههای امدادی برای این دو گروه در معرض خطر بیشتر در نظر گرفته شود .