سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف الله علائی – سمنان – بیمارستان امیرالمؤمنین ( ع )
فریبا قاسم زاده – سمنان – بیمارستان امیرالمؤمنین ( ع )

چکیده:

بهداشت محیط از جمله عوامل مؤثر در حفظ سلامتی موجوداتی است که بـر روی کـره زمـین زنـدگی مـی کننـد، تـا جائیکه محیط بعنوان یکی از ارک ان مثلث و زنجیره ایجاد بیماری ( میزبان – عامل بیماری زا – محیط ) شناخته شده است . دراکثر مواقع بحرانی محیط به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته و ثبات نسبی موجود در آن دستخوش دگرگـونی و آشـفتگی مـی گردد یا اینکه افراد حادثه دیده از محیط زندگی خود نقل مکان کرده و به این طریق با تغییرات محیطـی مواجـه میگردنـد . بـا توجه به موارد فوق و نظر باینکه محیط نامناسب به شکل مستقیم می تواند زمینه ساز بیماری های جسمی و روانی افراد گردد یا بستر مناسبی را جهت رشد میکرب ها و تشدید آلودگی و بیماری فراهم نماید، ایجاد محیط مناسب برای زندگی افراد حادثه دیده بسیار مهم است و باید راهکارهای مناسبی جهت طراحی محیط زندگی با توجه بـه امکانـات موجـود ارائـه گـردد و همـه نیروهای امدادگر و ساکنین جهت نگهداشت و ارتقاء کیفیت محیط زندگی بکار گرفته شوند . مواد و روشها : این مطالعه توصیفی تحلیلی با هدف مرور مطالب ع لمی و کتابخانه ای و بررسی نمونه های عینی اتفاقات و حوادث قبلی جهت دستیابی به الگوهای مناسب در طراحی و بازسازی محیط زندگی در شرائط بحرانی انجام شده است . بحث و نتیجه گیری : نتـایج نـشان میدهـد کـه سازماندهی و بکارگیری بموقع نیروها و امکانات جهت تخلیه مجروحان، تدف ین هرچه سریعتر اجساد و توزیع امکانـات اولیـه در پیشگیری از شیوع بیماری ها بخصوص بیماری های عفونی بسیار مؤثر خواهد بود . ضمن اینکه طراحی مناسب محل اسـکان از لحاظ موقعیت، مساحت، آب، چادر اسکان، توالت، آبخوری ها، چاه ها، سازماندهی و هدایت عوامل اجرائی، آمـوزش سـاکن ین و تشویق آنها به انجام رفتارهای صحیح بهداشتی میتواند در حفظ و ارتقا بهداشت محیط، پیـشگیری از بیمـاری هـا و دلپـذیرتر شدن محیط برای ساکنین باشد . بطور خلاصه میتوان به برپائی اردوگاه در محیط با شرائط آب و هوائی مطلوب و دور از آلودگی و قابل دسترس و دارای مسیر رف ت و آمد مناسب، بامساحت کلی ۳۰ متر، مـساحت ۳ متـر داخـل چـادر و ۶۰ لیتـر آب بـه ازاء هریک از ساکنین، ۵ توالت و یک دوش حمام به ازائ هر ۱۰۰ نفر اشاره نمود