مقاله بهداشت و اقدامات خيريه بهداشتي در دوره رضاشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بهداشت و اقدامات خيريه بهداشتي در دوره رضاشاه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله امور خيريه
مقاله رضاشاه
مقاله بهداشت و درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اتحاديه منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوران سلطنت رضاشاه با شعار ايجاد دولت مدرن و ايفاي وظايف دولت در برابر ملت، به شكل گيري سياست هايي انجاميد كه در قالب شاخصه هايي چون، تاكيد بر ناسيوناليسم، عرفي گرايي و نظامي گري نمايان شد. مقاله حاضر، مستخرج از رساله دکتري نگارنده که در موضوع وسيع تري انجام پذيرفته، برآن است با نگاهي به شرايط مترتب بر دوره رضاشاه، و با تكيه بر اسناد و مدارك منتشر نشده آرشيوهاي اسنادي، روزنامه ها و منابع دوره پهلوي اول به روند اقدامات زنان در حوزه فعاليت هاي خيريه بهداشتي، تفاوت هاي احتمالي در رويكرد زنان به انجام كارهاي خير در حيطه بهداشت در مقايسه با ادوار قبل، سياست هاي حكومت و جهت گيري هاي خاص در ايجاد و گسترش موسسات خيريه بهداشتي اين دوره بپردازد. موقعيت اجتماعي و سياسي موجود اين فرضيه را تقويت مي كند كه تلاش دولت در به دست گرفتن اركان قدرت و تحديد فعاليت هاي اجتماعي، نقش آفريني در حوزه هايي كه به زعم دولت بي خطر تفسير مي شد را فراهم نمودکه اقدامات خيريه را مي توان در زمره اين فعاليت ها برشمرد. از اين رو، در مقاله حاضر به منظور پاسخ به مسايل ذکر شده ، اقدامات خيريه بهداشتي زنان مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.