سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راحله افضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ا
سیدجمشید موسوی – دانشیار گروه آب، دانشکده عمران، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای رایج در ارزیابی پتانسیل تولید انرژی سیستمهای برقابی ذخیره‌ای استفاده از یک مدل شبیه‌سازی بر مبنای اعتمادپذیری (RBS) در بهره‌برداری از سیستمهای مخازن برقابی است. از طرفی در اغلب مطالعات سدهای برقابی پیاپی (cascade) کشور، روند مذکور در هر سد به شکل منفرد استفاده شده و اثر سایر سدهای مجموعه بر تعیین مشخصات هر سد، صرفاً به‌شکل اخذ سری جریان‌های خروجی از سدهای بالادست در بهره‌برداری از سدهای پایین‌دست، نمود می‌یابد. در این مقاله یک مدل شبیه‌سازی-بهینه‌سازی به‌منظور تحلیل همزمان بهره برداری از ۳ سد برقابی پیاپی حوضه خرسان در بالادست حوضه کارون توسعه یافته است. در تعمیم مدل RBS تک‌مخزنه به یک مدل چندمخزنه، برای تعیین دبی عبوری از هر یک از توربین‌ها در هر گام زمانی، از یک مدل بهینه‌سازی تک زمانه (single-period) استفاده شده است. در این مدل حداقل‌سازی مجموع جریان خروجی از سدها به عنوان تابع هدف انتخاب گردیده است. در مدلی دیگر از یک قاعده بهره‌برداری توسعه یافته براساس حداکثرسازی انرژی تولیدی سیستم در هر گام زمانی استفاده شده است. مدل‌های مذکور در تحلیل عملکرد سیستم ۳ سدی خرسان بکار گرفته شده و نتایج حاصل از آنها با نتایج حاصل از مدل مبتنی بر شبیه سازی منفرد سدها مقایسه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که انرژی مطمئن قابل استحصال از سیستم با استفاده از مدل‌ شبیه‌سازی- بهینه‌سازی پیشنهادی در سطوح اعتمادپذیری ۹۰% و ۶۰% از تأمین نیاز انرژی، به ترتیب برابر ۶% و ۸% افزایش می یابد.