مقاله بهره برداري از مخزن چند منظوره با استفاده از روش شبيه سازي تحليل ديناميک هاي سيستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات علوم آب – Journal of water sciences research از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بهره برداري از مخزن چند منظوره با استفاده از روش شبيه سازي تحليل ديناميک هاي سيستم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ديناميک هاي سيستم
مقاله شبيه سازي
مقاله بهره برداري از مخزن چند منظوره
مقاله مدل سازي
مقاله نمودار علت و معلولي
مقاله نمودار ذخيره و جريان
مقاله صحت سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خطيب وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بهره برداري ازمخزن چند منظوره با استفاده از روش تحليل ديناميک هاي سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد.در اين روش، تحليل بر پايه بازخورد و اتفاقات شي گرا مي باشد. هدف از اين تحقيق ارایه روش نو با استفاده از تکنيک پويايي سيستم براي شبيه سازي مخزن است. مدل شبيه سازي بر پايه تئوري تحليل ديناميک هاي سيستم در نرم افزارVensim   تهيه گرديده است. اين نرم افزار محصول کمپاني Ventana مي باشد و محيط اين نرم افزار، يک محيط مدل سازي گرافيکي شي گرا مي باشد. گام هاي طراحي مدل شامل تعريف متغير ها و فرمول بندي و نحوه محاسبه ميزان ورودي و خروجي از مخزن سد بر اساس نيازهاي پايين دست و شرايط طبيعي، شرح نمودار علت و معلولي و تبديل آن به نمودار ذخيره و جريان و نهايتا ايجاد مدل شبيه سازي در نرم افزار سيستم ديناميکي  Vensim است. مدل مذکور جهت ارزيابي عملکرد سيستم سد موجود، افزايش اهداف بهره برداري آن از تک منظوره به چند منظوره، پيش بيني روند تغييرات مصارف موجود مخزن در حال حاضر، ارزيابي ورودي مورد نياز براي نيازهاي تعريف شده جديد به کار گرفته و سياست هاي بهره برداري مختلف در راستاي افزايش بهره وري آب بررسي شده است. مطالعه موردي بر روي سد مخزني گلپايگان صورت گرفته که يکي از اجزاي سيستم انتقال آب از حوضه دز به قمرود است. مدل بر اساس داده هاي وضع موجود سد گلپايگان مقايسه و صحت سنجي شده است. در اين صحت سنجي نيازهاي موجود بر اساس سري زماني مصارف کشاورزي مخزن پيش بيني مي شود. در حال حاضر اين سد فقط نياز کشاورزي پايين دست را تامين مي کند. در سناريوهاي ارایه شده توانايي مخزن موجود سد گلپايگان جهت تنظيم نيازهاي شرب، صنعت و محيط زيست تعريف شده در طرح انتقال آب دز به قمرود ارزيابي شده است.