سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – آب، دانشکده عمرا دانشگاه علم و صنعت ایرا
محمدهادی افشار – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

مساله بهره برداری مخزن که از جمله مسائل بهینه سازی در علوم مهندسی آب می باشد، تاکنون توسط انواع روشهای بهینه سازی شناخته شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. روشهای فراکاوشی به عنوان یکی از مهمترین و مناسب ترین روشها جهت رسیدن به جوابهای خوب و مناسب و نزدیک به بهینه مطلق برای مساله بهره برداری مخزن مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله از الگوریتم تکامل ترکیبی مجموعه ها (SCE) برای بهره برداری بهینه از مخزن سد استفاده شده است. این الگوریتم یک الگوریتم تکاملی جدید برای بهینه سازی مسائل پیوسته می باشد. این الگوریتم بر پایه چگونگی گسترش و تکامل ایده های بشری شکل گرفته است.
در این مقاله، روابط موجود برای بدست آوردن پارامترهای الگوریتم اصلاح شدهاست و روابط مناسبی برای تعیین آنها ارائه شده است. الگوریتم SCE با پارامترهایپیشنهاد شده برای بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد دز در جنوب ایران به کار برده شده است. نتایج بدست آمده کارآیی روش پیشنهادی را در مقایسه با سایر روشها نشان می دهد.